Blogi

Mis teeb õppimise tähenduslikuks?

Koolitajatena soovime, et meie õppijad oleksid motiveeritud ja et õpihuvi oleks püsiv. Ühtlasi soovime, et koolitusel õpitu aitaks õppijatel tulevikus isiklikus, sotsiaalses ja tööelus paremini hakkama saada. Selle saavutamiseks peab õppimine olema midagi enamat kui lühimällu salvestatud teadmine – õppimine peab olema tähenduslik.

Õppimine on tähenduslik, kui see kannab mingisugust püsivat muutust, mis on õppija elus oluline ka pärast kursust või kooli lõpetamist. Selle on välja toonud oma uurimustes L. Dee Fink, kes on loonud tähendusliku õppimise taksonoomia. Ta uuris, mil viisil õppimine mõjutas tudengeid kõige enam. Välja koorus kuus kategooriat, mis kajastuvad tema tähendusliku õppimise taksonoomias.

Baasteadmised. Õppijad õpivad fakte, kontseptsioone, teooriaid jms, mille mõistmine ja mäletamine on oluline ka pärast kursuse lõppu.

Rakendamine. Õppijad saavad kogemuse sellest, kuidas baasteadmisi kasutada. Siia kuulub näiteks kriitiline mõtlemine, keeruliste ülesannete lahendamine, probleemidele lahenduste otsimine ja seadmete kasutamine.

Lõiming. Õppijad saavad aru seostest erinevate asjade vahel. Näiteks loovad nad seoseid ideede, õpikogemuste, inimeste ja erinevate eluvaldkondade vahel.

Inimlik mõõde. Õppijad õpivad midagi uut ja olulist enda kohta ning ka teiste kohta, näiteks mis on teiste käitumise taga.

Hoolimine. Õppijad hakkavad hoolima millestki uuel ja olulisel moel, kui neil tärkab teatud teemade suhtes huvi või miski paneb neid olemasolevaid väärtusi ümber mõtestama.

Õppima õppimine. Õppijad õpivad, kuidas õppida nii kursusel kui ka pärast seda. See loob neile eeldusi jätkata õppimist kogu elu.

Mida rohkem kategooriaid õppimine hõlmab, seda põnevam ja tähenduslikum on kursus õppijate jaoks ja seda suurem on koolitaja õpetamisrõõm.

 

Kasutatud kirjandus

Fink, L. Dee 2016. Designing Courses for More Significant Learning. http://www.designlearning.org/wp-content/uploads/2010/03/Pre-Rdg-for-ICD-Workshop-Jan-2016.docx
Fink, L. Dee 2013. Creating Significant Learning Experiences. San Francisco: Jossey-Bass.
Fink, L. Dee 2007. The Power of Course Design to Increase Student Engagement and Learning. Peer Review. 9. https://www.researchgate.net/publication/237487909_The_Power_of_Course_Design_to_Increase_Student_Engagement_and_Learning

 

 

 


Loe lisaks