GRUPI TEADLIK JUHTIMINE


Täienduskoolitusasutuse nimi

OÜ Yebisu Eesti

Õppekava nimetus

Grupi teadlik juhtimine

Õppekavarühm  

Isikuareng

Õppe maht, õppe ülesehitus

Koolituse kogumaht on 50 akadeemilist tundi, millest 32 tundi auditoorset tööd, 18 tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp

Grupijuhendajad, meeskonnajuhid, õpetajad jt.

Õppe eesmärk

Koolituse eesmärgiks on arendada grupijuhtimise ja koostöö oskusi, õppida psühhodraama ja sotsiomeetriliste harjutuste kaudu toetama grupi arngut ja grupi suhteid.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija: mõistab grupidünaamika seaduspärasusi ning grupijuhi rolli ja võimalusi selles; juhib grupi arengut koostöö suunas, kasutades erinevates arengufaasides tõhusaid suhtlemisviise ja sekkumisvõtteid; toetab grupisisest ja gruppidevahelist koostööd, arvestades osapoolte huvidega
hindab grupi koostoimet, progressi ja tulemusi, arvestades nii grupi kui ka indiviidi tasandit; rakendab oma igapäevatöös erinevaid tegevuslikke lahenduskeskseid meetodeid

Õppe sisu

 

Teemad:
grupidünaamika seaduspärasused, grupi arengufaasid;
sotsiomeetria tähendus grupisuhete loomisel ja kasvatamisel; erinevate sotsiomeetriliste harjutuste kasutamine grupi arengu toetamisel; kogetud harjutuste refleksioon;
vastupanuga toimetulek ja sellega tegelemise võimalused psühhodraama erinevate meetodite toel;
koostöö kui protsess;
tegevuslike lahenduskesksete meetodite kogemine, reflekteerimine ja sidumine oma igapäevatööga grupijuhina.

Õppemeetodid

Koolitus toimub ühesõppimisena, mis hõlmab arutelusid, psühhodraama ja lahenduskesksetel meetoditel põhinevat praktilist õpet, sotsiomeetrilisi harjutusi, rollimänge ning üksteise ja grupi juhendamist.

Õppematerjal

Koolitaja koostatud materjal.

Õppe lõpetamise tingimused

Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest; iseseisva töö esitamine.

Väljastatavad dokumendid

 

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

Koolitaja kvalifikatsioon

Kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus.

Koolitajad

Ene Velström on psühhodraama koolitaja (T.E.P.), suhtlemistreener ja Gordon Training Internationali sertifitseeritud koolitaja. On tegelenud juhtide, ettevõtete, omavalitsustöötajate, haridustöötajate, noorukite, mentorite, nõustajate, lapsevanemate koolitamise ning superviseerimisega 1998. aastast. Peamisteks koolitusvaldkondadeks on olnud grupiprotsesside juhtimine, suhtlemis- ja koostööoskused, konfliktide lahendamine, dialoogilise tagasiside andmise ja nõustamisoskused, isiksuslik areng.

Raili Laas on koolitaja ja lahenduskeskne coach. Peamisteks koolitusteemadeks on nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest lähtuv õpe, motivatsioon, õpetaja toetamine, grupi juhtimine, juhtimine ja juhendamine, emotsionaalse intelligentsuse avardamine, mindfulness. Ta on teinud nii meeskonna kui ka personaalseid coachinguid (sh õpetajatele).