KUIDAS OLLA OMA AJA PEREMEES?

Kuidas tulla toime ebamääraste ja pidevalt muutuvate olukordadega, jäädes seejuures oma aja ja tegemiste peremeheks, teha teadlikke valikuid ja tunda ära enda jaoks olulisim.


Täienduskoolitusasutuse nimi

OÜ Yebisu Eesti

Õppekava nimetus

Ajajuhtimine

Õppekavarühm  

Isikuareng

Õppe maht, õppe ülesehitus

Koolituse kogumaht on 15 akadeemilist tundi.

Õppe eesmärk

Koolituse eesmärgiks on aidata osalejal toime tulla ebamääraste ja pidevalt muutuvate olukordadega, jäädes seejuures oma aja ja tegemiste peremeheks, teha teadlikke valikuid ja tunda ära enda jaoks olulisim.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija: seab prioriteedid ja eesmärgid paremaks toimetulekuks nii eraelus kui igapäevatöös;
tunneb ära oma sisemised takistused ja teadvustab lahendusi oma seesmisest potentsiaalist lähtuvalt; kasutab erinevaid tehnikaid, et teha teadlikke valikuid ning püsida oma valitud rajal; kujundab individuaalse aja- ja tegevusplaani, lähtuvalt oma eesmärgist.

Õppe sisu

 

1. Prioriteetide seadmine ja eesmärkide püstitamine.
Seame prioriteedid ja sõnastame eesmärgid, kasutades tulemuse raami. Kaardistame hetkeolukorra ja seame edasised sammud, et olla oma aja peremees.
2. Sisemised hirmukollid ja nendega toimetulek. Vaatame otsa oma sisemistele takistustele, mis ei lase meil ebamääraste ja muutuvate olukordadega toime tulla, ning õpime neid ületama. Teadvustame oma mõttemustreid ja avardame neid positiivsuse suunas.
3. Peataolekust enesevõimestamiseni.
Õpime olema hetkes ja tegema valikuid olulise ning kiire vahel. Äratame oma sisemist motivatsiooni ja teeme sammud jõukohaste tulemuste saavutamiseks.
4. Otsustamine ja uued harjumused.
Otsime tasakaalu oma igapäevaelus paremaks toimetulemiseks ja loome süsteemi uute harjumuste kujundamiseks.
5. Minu aja- ja tegevusplaan.
Koostame aja- ja tegevusplaani, mis aitab lähtuvalt eesmärgist oma valitud rajal püsida ning teha muutuvates oludes teadlikke valikuid.

Õppemeetodid

Koolitus on praktiline, kasutusel on aktiivõppemeetodid, kus põhirõhk on lahenduskeskse coachingu, emotsionaalset intelligentsust avardavatel ja mindfulnessi harjutustel, mis on seotud süsteemseks tervikuks.

Õppematerjal

Koolitaja koostatud materjal.

Õppe lõpetamise tingimused

Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest.

Väljastatavad dokumendid

 

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

Koolitaja kvalifikatsioon

Kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus.

Koolitajad

Anu Vaagen – lõpetanud TÜ filosoofiateaduskonna. Täiskasvanute koolitaja tase 7. OÜ Yebisu Eesti juhatuse liige, koolitaja, coach. Töötanud pikka aega kutsehariduses, tegelenud õppekava loome ja õppemetoodika, sh praktikasüsteemi arendamisega. Osaleb rahvusvahelistes õppearenduse projektides ning teeb sellealast rahvusvahelist koostööd nii haridusasutuste kui ka ettevõtetega.

Raili Laas – lõpetanud TÜ kutsepedagoogika ja EBSi ärijuhtmise (MBA) eriala. OÜ Yebisu Eesti juhatuse liige, koolitaja, coach. Töötanud pikka aega kutsehariduses, tegelenud õppekava loome ja õppemetoodika, sh praktikasüsteemi arendamisega. Osaleb rahvusvahelistes õppearenduse projektides ning teeb sellealast rahvusvahelist koostööd nii haridusasutuste kui ka ettevõtetega.